Ausbildung zum Binnenschiffer/in

شما به عنوان آوسبیلدونگ ناخدای کشتی داخلی در سال اول کارآموزی تا 935 یورو در ماه درآمد ناخالص خواهید داشت. در سال دوم کارآموزی حقوق 1070 یورو و در سال سوم می‌توانید حقوق 1210 یورو ناخالص در ماه را دریافت کنید. بدین ترتیب آوسبیلدونگ ناخدای کشتی داخلی را می‌توان جز 15 آوسبیلدونگ پردرآمد قرار دارد. یادآور می‌شویم که حقوق‌های دریافتی به صورت ناخالص هستند یعنی مالیات بر درآمد از آن کسر می‌شود. همچنین حقوق کارآموزان در ایالت‌های مختلف اندکی با هم متفاوت می‌باشد.

متوسط حقوق حین دوره

1100 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2250 یورو

متوسط حقوق حین دوره

1100 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2250 یورو

Ausbildung zum Binnenschiffer/in

شما به عنوان آوسبیلدونگ ناخدای کشتی داخلی در سال اول کارآموزی تا 935 یورو در ماه درآمد ناخالص خواهید داشت. در سال دوم کارآموزی حقوق 1070 یورو و در سال سوم می‌توانید حقوق 1210 یورو ناخالص در ماه را دریافت کنید. بدین ترتیب آوسبیلدونگ ناخدای کشتی داخلی را می‌توان جز 15 آوسبیلدونگ پردرآمد قرار دارد. یادآور می‌شویم که حقوق‌های دریافتی به صورت ناخالص هستند یعنی مالیات بر درآمد از آن کسر می‌شود. همچنین حقوق کارآموزان در ایالت‌های مختلف اندکی با هم متفاوت می‌باشد.

Ausbildung zum Binnenschiffer/in

متوسط حقوق حین دوره

1100 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2250 یورو

شما به عنوان آوسبیلدونگ ناخدای کشتی داخلی در سال اول کارآموزی تا 935 یورو در ماه درآمد ناخالص خواهید داشت. در سال دوم کارآموزی حقوق 1070 یورو و در سال سوم می‌توانید حقوق 1210 یورو ناخالص در ماه را دریافت کنید. بدین ترتیب آوسبیلدونگ ناخدای کشتی داخلی را می‌توان جز 15 آوسبیلدونگ پردرآمد قرار دارد. یادآور می‌شویم که حقوق‌های دریافتی به صورت ناخالص هستند یعنی مالیات بر درآمد از آن کسر می‌شود. همچنین حقوق کارآموزان در ایالت‌های مختلف اندکی با هم متفاوت می‌باشد.

Ausbildung als Medientechnologe/-technologin

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ تکنولوژی چاپ و تصویرسازی در طول آموزش دوگانه، کمک هزینه آموزشی ماهانه دریافت خواهید کرد. حقوق دریافتی شما به مبلغ تعیین شده در بخش صنعت و آموزش بستگی دارد. در 12 ماه اول آموزش با تمام ساختارها، فرآیندهای کاری و محصولات آشنا شده و حقوق شما حدود 975 یورو ناخالص در ماه می‌باشد. در سال دوم کارآموزی با راه‌اندازی ماشین‌های چاپ و کار با آن‌ها آشنا شده و ماهانه 1030 یورو ناخالص حقوق دارید. در سال آخر نیز می‌توانید محصولات چاپی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده و حقوق 1080 یورویی داشته باشید.

متوسط حقوق حین دوره

1030 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2600 یورو