Ausbildung zum Physiotherapeut/in

آوسبیلدونگ فیزیوتراپی از نوع آموزش‌های مدرسه‌ای به شمار می‌رود. در مجموع کارآموزان این دوره جز در موارد استثنایی کمک هزینه تحصیلی یا حقوق دریافت نمی‌کنند. تنها کارآموزانی که دوره عملی خود را در به عنوان فیزیوتراپ در بیمارستان‌های دولتی یا کلینیک‌ها تکمیل می‌کنند می‌توانند از مزیت دریافت کمک هزینه تحصیلی استفاده کنند. این افراد در سال اول آموزش حدود 990 یورو ناخالص، در سال دوم حدود 1045 یورو و در سال سوم آموزش 1120 یورو ناخالص در ماه حقوق دریافت می‌کنند.

متوسط حقوق حین دوره

0 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2850 یورو

متوسط حقوق حین دوره

0 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2850 یورو

Ausbildung zum Physiotherapeut/in

آوسبیلدونگ فیزیوتراپی از نوع آموزش‌های مدرسه‌ای به شمار می‌رود. در مجموع کارآموزان این دوره جز در موارد استثنایی کمک هزینه تحصیلی یا حقوق دریافت نمی‌کنند. تنها کارآموزانی که دوره عملی خود را در به عنوان فیزیوتراپ در بیمارستان‌های دولتی یا کلینیک‌ها تکمیل می‌کنند می‌توانند از مزیت دریافت کمک هزینه تحصیلی استفاده کنند. این افراد در سال اول آموزش حدود 990 یورو ناخالص، در سال دوم حدود 1045 یورو و در سال سوم آموزش 1120 یورو ناخالص در ماه حقوق دریافت می‌کنند.

Ausbildung zum Physiotherapeut/in

متوسط حقوق حین دوره

0 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2850 یورو

آوسبیلدونگ فیزیوتراپی از نوع آموزش‌های مدرسه‌ای به شمار می‌رود. در مجموع کارآموزان این دوره جز در موارد استثنایی کمک هزینه تحصیلی یا حقوق دریافت نمی‌کنند. تنها کارآموزانی که دوره عملی خود را در به عنوان فیزیوتراپ در بیمارستان‌های دولتی یا کلینیک‌ها تکمیل می‌کنند می‌توانند از مزیت دریافت کمک هزینه تحصیلی استفاده کنند. این افراد در سال اول آموزش حدود 990 یورو ناخالص، در سال دوم حدود 1045 یورو و در سال سوم آموزش 1120 یورو ناخالص در ماه حقوق دریافت می‌کنند.

Ausbildung zum Maskenbildner/in

دوره آوسبیلدونگ میکاپ آرتیست سه سال طول می‌کشد، حقوق شما در سال اول آموزش با حدود 700 یورو شروع شده و در هر سال آموزش حدود 100 یورو افزایش پیدا می‌کند. بدین ترتیب در سال دوم آموزش میکاپ آرتیست 800 یورو و در سال سوم 900 یورو درآمد خواهید داشت. این برای یک حرفه صنایع دستی چندان بد نیست. کارآموزانی که زیر نظر دولت کارآموزی خود را می‌گذرانند در سال اول حدود 1020 یورو ناخالص در ماه، در سال دوم 1070 یورو و در سال سوم 1115 یورو دریافت می‌کنند. افرادی که مدارس خصوصی را برای تحصیل انتخاب می‌کنند، نه تنها حقوق ماهیانه ندارند بلکه بایستی شهریه نیز پرداخت کنند. مبلغ شهریه دوره آوسبیلدونگ حدود 20000 تا 30000 یورو است.

متوسط حقوق حین دوره

800 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2250 یورو

متوسط حقوق حین دوره

800 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2250 یورو

Ausbildung zum Maskenbildner/in

دوره آوسبیلدونگ میکاپ آرتیست سه سال طول می‌کشد، حقوق شما در سال اول آموزش با حدود 700 یورو شروع شده و در هر سال آموزش حدود 100 یورو افزایش پیدا می‌کند. بدین ترتیب در سال دوم آموزش میکاپ آرتیست 800 یورو و در سال سوم 900 یورو درآمد خواهید داشت. این برای یک حرفه صنایع دستی چندان بد نیست. کارآموزانی که زیر نظر دولت کارآموزی خود را می‌گذرانند در سال اول حدود 1020 یورو ناخالص در ماه، در سال دوم 1070 یورو و در سال سوم 1115 یورو دریافت می‌کنند. افرادی که مدارس خصوصی را برای تحصیل انتخاب می‌کنند، نه تنها حقوق ماهیانه ندارند بلکه بایستی شهریه نیز پرداخت کنند. مبلغ شهریه دوره آوسبیلدونگ حدود 20000 تا 30000 یورو است.

Ausbildung zum Maskenbildner/in

متوسط حقوق حین دوره

800 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2250 یورو

دوره آوسبیلدونگ میکاپ آرتیست سه سال طول می‌کشد، حقوق شما در سال اول آموزش با حدود 700 یورو شروع شده و در هر سال آموزش حدود 100 یورو افزایش پیدا می‌کند. بدین ترتیب در سال دوم آموزش میکاپ آرتیست 800 یورو و در سال سوم 900 یورو درآمد خواهید داشت. این برای یک حرفه صنایع دستی چندان بد نیست. کارآموزانی که زیر نظر دولت کارآموزی خود را می‌گذرانند در سال اول حدود 1020 یورو ناخالص در ماه، در سال دوم 1070 یورو و در سال سوم 1115 یورو دریافت می‌کنند. افرادی که مدارس خصوصی را برای تحصیل انتخاب می‌کنند، نه تنها حقوق ماهیانه ندارند بلکه بایستی شهریه نیز پرداخت کنند. مبلغ شهریه دوره آوسبیلدونگ حدود 20000 تا 30000 یورو است.

Ausbildung als Tiermedizinische/r Fachangestellte/r

از اول ژانویه 2020، قراردادهای جدیدی برای کارآموزان آوسبیلدونگ دستیار دامپزشکی تنظیم شده است. طبق این قرارداد: کارآموزان در سال اول آموزش 700 یورو، در سال دوم 750 یورو و در سال سوم 800 یورو درآمد دارند. این حقوق برای افرادی ست که دوره کارآموزی خود را در مراکز دولتی و زیر مجموعه قانون کار می‌گذرانند. در غیر اینصورت شما در سال اول آموزش حداقل 550 یورو در ماه، در سال دوم 649 یورو و در سال سوم 743 یورو درآمد خواهید داشت. ساعات کاری دامپزشکان و دستیاران آن‌ها اغلب روزانه است. به عنوان یک دستیار اگر دامپزشک در حال انجام درمان یا جراحی است شما به عنوان دستیار دامپزشک به او کمک خواهید کرد. همچنین قبل و بعد از درمان از حیوانات مراقبت می‌کنید. البته با توجه به اندازه کلینیک، ممکن است مجبور باشید شیفت شب را نیز کار کنید؛ که البته بابت کار در شیفت‌های شب حقوق اضافه دریافت خواهید کرد.

متوسط حقوق حین دوره

750 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2400 یورو

متوسط حقوق حین دوره

750 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2400 یورو

Ausbildung als Tiermedizinische/r Fachangestellte/r

از اول ژانویه 2020، قراردادهای جدیدی برای کارآموزان آوسبیلدونگ دستیار دامپزشکی تنظیم شده است. طبق این قرارداد: کارآموزان در سال اول آموزش 700 یورو، در سال دوم 750 یورو و در سال سوم 800 یورو درآمد دارند. این حقوق برای افرادی ست که دوره کارآموزی خود را در مراکز دولتی و زیر مجموعه قانون کار می‌گذرانند. در غیر اینصورت شما در سال اول آموزش حداقل 550 یورو در ماه، در سال دوم 649 یورو و در سال سوم 743 یورو درآمد خواهید داشت. ساعات کاری دامپزشکان و دستیاران آن‌ها اغلب روزانه است. به عنوان یک دستیار اگر دامپزشک در حال انجام درمان یا جراحی است شما به عنوان دستیار دامپزشک به او کمک خواهید کرد. همچنین قبل و بعد از درمان از حیوانات مراقبت می‌کنید. البته با توجه به اندازه کلینیک، ممکن است مجبور باشید شیفت شب را نیز کار کنید؛ که البته بابت کار در شیفت‌های شب حقوق اضافه دریافت خواهید کرد.

Ausbildung als Tiermedizinische/r Fachangestellte/r

متوسط حقوق حین دوره

750 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2400 یورو

از اول ژانویه 2020، قراردادهای جدیدی برای کارآموزان آوسبیلدونگ دستیار دامپزشکی تنظیم شده است. طبق این قرارداد: کارآموزان در سال اول آموزش 700 یورو، در سال دوم 750 یورو و در سال سوم 800 یورو درآمد دارند. این حقوق برای افرادی ست که دوره کارآموزی خود را در مراکز دولتی و زیر مجموعه قانون کار می‌گذرانند. در غیر اینصورت شما در سال اول آموزش حداقل 550 یورو در ماه، در سال دوم 649 یورو و در سال سوم 743 یورو درآمد خواهید داشت. ساعات کاری دامپزشکان و دستیاران آن‌ها اغلب روزانه است. به عنوان یک دستیار اگر دامپزشک در حال انجام درمان یا جراحی است شما به عنوان دستیار دامپزشک به او کمک خواهید کرد. همچنین قبل و بعد از درمان از حیوانات مراقبت می‌کنید. البته با توجه به اندازه کلینیک، ممکن است مجبور باشید شیفت شب را نیز کار کنید؛ که البته بابت کار در شیفت‌های شب حقوق اضافه دریافت خواهید کرد.

Ausbildung als Medizinisch technische/r Radiologieassistent/in

کارآموزان آوسبیلدونگ دستیار رادیولوژی دوره کارآموزی خود را در مدارس دولتی و یا خصوصی می‌گذرانند. این افراد بسته به محلی که برای کارآموزی انتخاب می‌کنند حقوق ماهیانه دارند. طبق قانونی که در سال 2019 تصویب شد شما در سال اول آموزش ​​حقوق ناخالص ماهیانه 990 یورو، در سال دوم آموزش 1045 یورو و در سال سوم آموزش 1120 یورو را دریافت خواهید کرد. متأسفانه تمام کارآموزان این دوره حقوق دریافت نمی‌کنند در واقع افرادی که کارآموزی خود را در مدارس خصوص انجام می‌دهند حقوق ماهیانه نخواهند داشت. این دسته از کارآموزان می‌توانند برای BAföG دانشجویی یا وام تحصیلی درخواست دهند.

متوسط حقوق حین دوره

1050 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

3100 یورو

متوسط حقوق حین دوره

1050 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

3100 یورو

Ausbildung als Medizinisch technische/r Radiologieassistent/in

کارآموزان آوسبیلدونگ دستیار رادیولوژی دوره کارآموزی خود را در مدارس دولتی و یا خصوصی می‌گذرانند. این افراد بسته به محلی که برای کارآموزی انتخاب می‌کنند حقوق ماهیانه دارند. طبق قانونی که در سال 2019 تصویب شد شما در سال اول آموزش ​​حقوق ناخالص ماهیانه 990 یورو، در سال دوم آموزش 1045 یورو و در سال سوم آموزش 1120 یورو را دریافت خواهید کرد. متأسفانه تمام کارآموزان این دوره حقوق دریافت نمی‌کنند در واقع افرادی که کارآموزی خود را در مدارس خصوص انجام می‌دهند حقوق ماهیانه نخواهند داشت. این دسته از کارآموزان می‌توانند برای BAföG دانشجویی یا وام تحصیلی درخواست دهند.

Ausbildung als Medizinisch technische/r Radiologieassistent/in

متوسط حقوق حین دوره

1050 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

3100 یورو

کارآموزان آوسبیلدونگ دستیار رادیولوژی دوره کارآموزی خود را در مدارس دولتی و یا خصوصی می‌گذرانند. این افراد بسته به محلی که برای کارآموزی انتخاب می‌کنند حقوق ماهیانه دارند. طبق قانونی که در سال 2019 تصویب شد شما در سال اول آموزش ​​حقوق ناخالص ماهیانه 990 یورو، در سال دوم آموزش 1045 یورو و در سال سوم آموزش 1120 یورو را دریافت خواهید کرد. متأسفانه تمام کارآموزان این دوره حقوق دریافت نمی‌کنند در واقع افرادی که کارآموزی خود را در مدارس خصوص انجام می‌دهند حقوق ماهیانه نخواهند داشت. این دسته از کارآموزان می‌توانند برای BAföG دانشجویی یا وام تحصیلی درخواست دهند.

Ausbildung als Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ کارمند داروخانه حقوق ناخالص حدود 710 یورو در ماه را دریافت خواهید کرد. طبق روال آوسبیلدونگ‌ها در سال دوم و سوم کارآموزی حقوق شما افزایش پیدا می‌کند. در سال دوم آموزش 760 یورو در سال سوم 815 یورو حقوق دریافت خواهید کرد.

متوسط حقوق حین دوره

760 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2000 یورو

متوسط حقوق حین دوره

760 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2000 یورو

Ausbildung als Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ کارمند داروخانه حقوق ناخالص حدود 710 یورو در ماه را دریافت خواهید کرد. طبق روال آوسبیلدونگ‌ها در سال دوم و سوم کارآموزی حقوق شما افزایش پیدا می‌کند. در سال دوم آموزش 760 یورو در سال سوم 815 یورو حقوق دریافت خواهید کرد.

Ausbildung als Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r

متوسط حقوق حین دوره

760 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2000 یورو

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ کارمند داروخانه حقوق ناخالص حدود 710 یورو در ماه را دریافت خواهید کرد. طبق روال آوسبیلدونگ‌ها در سال دوم و سوم کارآموزی حقوق شما افزایش پیدا می‌کند. در سال دوم آموزش 760 یورو در سال سوم 815 یورو حقوق دریافت خواهید کرد.

Ausbildung als Pharmakant/in

آوسبیلدونگ داروسازی سه سال و نیم طول می‌کشد اما کارآموزان می‌توانند دوره را تا شش ماه کوتاه‌تر کنند. شما در سال اول کارآموزی حقوق چندان زیادی دریافت نمی‌کنید در واقع کارآموزان در این دوره با سازماندهی کار و فناوری‌های مختلف آشنا خواهند شد و تنها 850 یورو درآمد ناخالص دارند. در سال دوم کارآموزی، شما وارد مرحله تولید و بسته‌بندی دارو می‌شوید همچنین می‌توانید با تشخصی کیفیت داروها کمک بزرگی به شرکت آموزشی خود کنید. در سال سوم و چهارم آموزش، شما به طور خاص با galenics و آموزش ساخت مواد دارویی آشنا خواهید شد. در واقع در سال‌های آخر آموزش تمرکز بر روی توسعه اشکال دوز جامد، مایع و استریل است و شما می‌توانید تا 1090 یورو داشته باشید. همچنین دوره عملی آموزش شما را به زندگی روزمره یک داروساز و وظایف او از نزدیک آشنا می‌کند. ریاضی و فیزیک از دروس مهم این دوره هستند چرا که شما بایستی بتوانید مواد فعال را به همراه قابلیت‌های ترکیبی آن‌ها تشخیص داده و همچنین بتوانید در راستای به دست آوردن ترکیب صحیح مقدار دوز هر ماده را محاسبه کنید.

متوسط حقوق حین دوره

900 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2800 یورو

متوسط حقوق حین دوره

900 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2800 یورو

Ausbildung als Pharmakant/in

آوسبیلدونگ داروسازی سه سال و نیم طول می‌کشد اما کارآموزان می‌توانند دوره را تا شش ماه کوتاه‌تر کنند. شما در سال اول کارآموزی حقوق چندان زیادی دریافت نمی‌کنید در واقع کارآموزان در این دوره با سازماندهی کار و فناوری‌های مختلف آشنا خواهند شد و تنها 850 یورو درآمد ناخالص دارند. در سال دوم کارآموزی، شما وارد مرحله تولید و بسته‌بندی دارو می‌شوید همچنین می‌توانید با تشخصی کیفیت داروها کمک بزرگی به شرکت آموزشی خود کنید. در سال سوم و چهارم آموزش، شما به طور خاص با galenics و آموزش ساخت مواد دارویی آشنا خواهید شد. در واقع در سال‌های آخر آموزش تمرکز بر روی توسعه اشکال دوز جامد، مایع و استریل است و شما می‌توانید تا 1090 یورو داشته باشید. همچنین دوره عملی آموزش شما را به زندگی روزمره یک داروساز و وظایف او از نزدیک آشنا می‌کند. ریاضی و فیزیک از دروس مهم این دوره هستند چرا که شما بایستی بتوانید مواد فعال را به همراه قابلیت‌های ترکیبی آن‌ها تشخیص داده و همچنین بتوانید در راستای به دست آوردن ترکیب صحیح مقدار دوز هر ماده را محاسبه کنید.

Ausbildung als Pharmakant/in

متوسط حقوق حین دوره

900 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2800 یورو

آوسبیلدونگ داروسازی سه سال و نیم طول می‌کشد اما کارآموزان می‌توانند دوره را تا شش ماه کوتاه‌تر کنند. شما در سال اول کارآموزی حقوق چندان زیادی دریافت نمی‌کنید در واقع کارآموزان در این دوره با سازماندهی کار و فناوری‌های مختلف آشنا خواهند شد و تنها 850 یورو درآمد ناخالص دارند. در سال دوم کارآموزی، شما وارد مرحله تولید و بسته‌بندی دارو می‌شوید همچنین می‌توانید با تشخصی کیفیت داروها کمک بزرگی به شرکت آموزشی خود کنید. در سال سوم و چهارم آموزش، شما به طور خاص با galenics و آموزش ساخت مواد دارویی آشنا خواهید شد. در واقع در سال‌های آخر آموزش تمرکز بر روی توسعه اشکال دوز جامد، مایع و استریل است و شما می‌توانید تا 1090 یورو داشته باشید. همچنین دوره عملی آموزش شما را به زندگی روزمره یک داروساز و وظایف او از نزدیک آشنا می‌کند. ریاضی و فیزیک از دروس مهم این دوره هستند چرا که شما بایستی بتوانید مواد فعال را به همراه قابلیت‌های ترکیبی آن‌ها تشخیص داده و همچنین بتوانید در راستای به دست آوردن ترکیب صحیح مقدار دوز هر ماده را محاسبه کنید.

Ausbildung zum Musikfachwirt/in

دوره آوسبیلدونگ متخصص موسیقی به صورت مدرسه‌ای برگزار می‌شود. در این دوره نه تنها حقوق ماهیانه ندارید بلکه باید شهریه نیز پرداخت کنید. شهریه آوسبیلدونگ متخصص موسیقی حدود 4000 یورو بوده و 550 یورو را نیز بایستی برای امتحان نهایی پرداخت کنید. در مجموع هزینه‌های این دوره بین 4000 تا 5000 یورو می‌باشد.

متوسط حقوق حین دوره

0 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

3450 یورو

متوسط حقوق حین دوره

0 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

3450 یورو

Ausbildung zum Musikfachwirt/in

دوره آوسبیلدونگ متخصص موسیقی به صورت مدرسه‌ای برگزار می‌شود. در این دوره نه تنها حقوق ماهیانه ندارید بلکه باید شهریه نیز پرداخت کنید. شهریه آوسبیلدونگ متخصص موسیقی حدود 4000 یورو بوده و 550 یورو را نیز بایستی برای امتحان نهایی پرداخت کنید. در مجموع هزینه‌های این دوره بین 4000 تا 5000 یورو می‌باشد.

Ausbildung zum Musikfachwirt/in

متوسط حقوق حین دوره

0 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

3450 یورو

دوره آوسبیلدونگ متخصص موسیقی به صورت مدرسه‌ای برگزار می‌شود. در این دوره نه تنها حقوق ماهیانه ندارید بلکه باید شهریه نیز پرداخت کنید. شهریه آوسبیلدونگ متخصص موسیقی حدود 4000 یورو بوده و 550 یورو را نیز بایستی برای امتحان نهایی پرداخت کنید. در مجموع هزینه‌های این دوره بین 4000 تا 5000 یورو می‌باشد.

Ausbildung als Schauspieler/in

اسم بازیگری که به میان می‌آید زیبایی، شهرت و ثروت بازیگران هالیوودی اولین چیزی ست که به ذهن همه ما خطور می‌کند. بازیگران سرشناس نه تنها برای بازی در فیلم به معرفی شدن احتیاج ندارند بلکه این خودشان هستند که تعیین می‌کنند چه کاری را قبول یا رد کنند. در واقع عواملی مانند شهرت، توانایی، تجربه و غیره هستند که میزان درآمد یک بازیگر را تعیین کرده و قانون خاصی در این مورد وجود ندارد. اگر شما نیز تصمیم گرفته‌اید بازیگری را به عنوان شغل آینده خود انتخاب کنید لازم است بدانید که در طول دوره آوسبیلدونگ بازیگری حقوق ماهیانه نداشته و حتی بایستی شهریه نیز پرداخت کنید. این دوره‌ها ممکن است ماهانه چند صد یورو برایتان هزینه داشته باشد. البته چنانچه دوره‌های بازیگری را در مدارس دولتی بگذرانید می‌توانید از کمک هزینه BAföG برای پرداخت شهریه استفاده کنید اما پرداخت شهریه دوره بازیگری در مدارس خصوصی کاملاً به عهده خودتان است.

متوسط حقوق حین دوره

0 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

3925 یورو

متوسط حقوق حین دوره

0 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

3925 یورو

Ausbildung als Schauspieler/in

اسم بازیگری که به میان می‌آید زیبایی، شهرت و ثروت بازیگران هالیوودی اولین چیزی ست که به ذهن همه ما خطور می‌کند. بازیگران سرشناس نه تنها برای بازی در فیلم به معرفی شدن احتیاج ندارند بلکه این خودشان هستند که تعیین می‌کنند چه کاری را قبول یا رد کنند. در واقع عواملی مانند شهرت، توانایی، تجربه و غیره هستند که میزان درآمد یک بازیگر را تعیین کرده و قانون خاصی در این مورد وجود ندارد. اگر شما نیز تصمیم گرفته‌اید بازیگری را به عنوان شغل آینده خود انتخاب کنید لازم است بدانید که در طول دوره آوسبیلدونگ بازیگری حقوق ماهیانه نداشته و حتی بایستی شهریه نیز پرداخت کنید. این دوره‌ها ممکن است ماهانه چند صد یورو برایتان هزینه داشته باشد. البته چنانچه دوره‌های بازیگری را در مدارس دولتی بگذرانید می‌توانید از کمک هزینه BAföG برای پرداخت شهریه استفاده کنید اما پرداخت شهریه دوره بازیگری در مدارس خصوصی کاملاً به عهده خودتان است.

Ausbildung als Schauspieler/in

متوسط حقوق حین دوره

0 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

3925 یورو

اسم بازیگری که به میان می‌آید زیبایی، شهرت و ثروت بازیگران هالیوودی اولین چیزی ست که به ذهن همه ما خطور می‌کند. بازیگران سرشناس نه تنها برای بازی در فیلم به معرفی شدن احتیاج ندارند بلکه این خودشان هستند که تعیین می‌کنند چه کاری را قبول یا رد کنند. در واقع عواملی مانند شهرت، توانایی، تجربه و غیره هستند که میزان درآمد یک بازیگر را تعیین کرده و قانون خاصی در این مورد وجود ندارد. اگر شما نیز تصمیم گرفته‌اید بازیگری را به عنوان شغل آینده خود انتخاب کنید لازم است بدانید که در طول دوره آوسبیلدونگ بازیگری حقوق ماهیانه نداشته و حتی بایستی شهریه نیز پرداخت کنید. این دوره‌ها ممکن است ماهانه چند صد یورو برایتان هزینه داشته باشد. البته چنانچه دوره‌های بازیگری را در مدارس دولتی بگذرانید می‌توانید از کمک هزینه BAföG برای پرداخت شهریه استفاده کنید اما پرداخت شهریه دوره بازیگری در مدارس خصوصی کاملاً به عهده خودتان است.

Ausbildung als Modedesigner/in

آوسبیلدونگ طراحی لباس منحصراً در مؤسسات فنی برگزار می‌شود و کارآموزان در دوره آموزش هیچ مبلغی را دریافت نمی‌کنند؛ اما پرداخت شهریه به نوع موسسه آموزشی بستگی دارد. به عنوان مثال، مؤسسات آموزشی دولتی هزینه‌ای برای آموزش دریافت نمی‌کنند، بنابراین آموزش در این مؤسسات رایگان است؛ اما از طرف دیگر کارآموزان مؤسسات مد خصوصی بایستی شهریه بپردازند در واقع هزینه‌های این مؤسسات از طریق پرداخت شهریه دانش آموزان تأمین می‌شود. به طور متوسط، شهریه مدارس خصوصی بین 300 تا 400 یورو در ماه به علاوه هزینه‌های ثبت نام و امتحانات پایان ترم می‌باشد. همچنین شما بایستی هر چند وقت یکبار مبالغی را برای خرید مواد اولیه خریداری کنید؛ اما چنانچه به این رشته علاقه داشته اما فکر می‌کنید نمی‌توانید از پس هزینه‌های تحصیل برآیید جای نگرانی نیست چرا که امکان این را از طریق BAföG حمایت مالی دریافت کنید.

BAföG مخفف قانون کمک آموزشی دولت آلمان است. ممکن است در نگاه اول شرایط استفاده از کمک هزینه سخت و پیچیده به نظر رسد اما اینطور نیست. اگر مدرسه مد توسط ایالتی که در آن زندگی می‌کنید به رسمیت شناخته شده باشد و شما اولین بار است که می‌خواهید از این کمک آموزشی برای شرکت در دوره آوسبیلدونگ استفاده کنید می‌توانید درخواست خود را به دولت برای حمایت مالی ارائه دهید. نکته مثبت دیگر اینکه شما نیازی به بازپرداخت کمک هزینه ندارید. کمک هزینه دریافتی به حقوق والدین شما بستگی دارد. در صورتی که والدین شما بخشی از هزینه‌های تحصیل را پرداخت کنند، مقدار مبلغ دریافتی ماهانه از BAföG کمتر می‌شود. اگر شرایط دریافت کمک هزینه از BAföG را ندارید، می‌توانید برای دریافت وام دانشجویی اقدام کنید.

متوسط حقوق حین دوره

0 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2500 یورو

متوسط حقوق حین دوره

0 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2500 یورو

Ausbildung als Modedesigner/in

آوسبیلدونگ طراحی لباس منحصراً در مؤسسات فنی برگزار می‌شود و کارآموزان در دوره آموزش هیچ مبلغی را دریافت نمی‌کنند؛ اما پرداخت شهریه به نوع موسسه آموزشی بستگی دارد. به عنوان مثال، مؤسسات آموزشی دولتی هزینه‌ای برای آموزش دریافت نمی‌کنند، بنابراین آموزش در این مؤسسات رایگان است؛ اما از طرف دیگر کارآموزان مؤسسات مد خصوصی بایستی شهریه بپردازند در واقع هزینه‌های این مؤسسات از طریق پرداخت شهریه دانش آموزان تأمین می‌شود. به طور متوسط، شهریه مدارس خصوصی بین 300 تا 400 یورو در ماه به علاوه هزینه‌های ثبت نام و امتحانات پایان ترم می‌باشد. همچنین شما بایستی هر چند وقت یکبار مبالغی را برای خرید مواد اولیه خریداری کنید؛ اما چنانچه به این رشته علاقه داشته اما فکر می‌کنید نمی‌توانید از پس هزینه‌های تحصیل برآیید جای نگرانی نیست چرا که امکان این را از طریق BAföG حمایت مالی دریافت کنید.

BAföG مخفف قانون کمک آموزشی دولت آلمان است. ممکن است در نگاه اول شرایط استفاده از کمک هزینه سخت و پیچیده به نظر رسد اما اینطور نیست. اگر مدرسه مد توسط ایالتی که در آن زندگی می‌کنید به رسمیت شناخته شده باشد و شما اولین بار است که می‌خواهید از این کمک آموزشی برای شرکت در دوره آوسبیلدونگ استفاده کنید می‌توانید درخواست خود را به دولت برای حمایت مالی ارائه دهید. نکته مثبت دیگر اینکه شما نیازی به بازپرداخت کمک هزینه ندارید. کمک هزینه دریافتی به حقوق والدین شما بستگی دارد. در صورتی که والدین شما بخشی از هزینه‌های تحصیل را پرداخت کنند، مقدار مبلغ دریافتی ماهانه از BAföG کمتر می‌شود. اگر شرایط دریافت کمک هزینه از BAföG را ندارید، می‌توانید برای دریافت وام دانشجویی اقدام کنید.

Ausbildung als Modedesigner/in

متوسط حقوق حین دوره

0 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2500 یورو

آوسبیلدونگ طراحی لباس منحصراً در مؤسسات فنی برگزار می‌شود و کارآموزان در دوره آموزش هیچ مبلغی را دریافت نمی‌کنند؛ اما پرداخت شهریه به نوع موسسه آموزشی بستگی دارد. به عنوان مثال، مؤسسات آموزشی دولتی هزینه‌ای برای آموزش دریافت نمی‌کنند، بنابراین آموزش در این مؤسسات رایگان است؛ اما از طرف دیگر کارآموزان مؤسسات مد خصوصی بایستی شهریه بپردازند در واقع هزینه‌های این مؤسسات از طریق پرداخت شهریه دانش آموزان تأمین می‌شود. به طور متوسط، شهریه مدارس خصوصی بین 300 تا 400 یورو در ماه به علاوه هزینه‌های ثبت نام و امتحانات پایان ترم می‌باشد. همچنین شما بایستی هر چند وقت یکبار مبالغی را برای خرید مواد اولیه خریداری کنید؛ اما چنانچه به این رشته علاقه داشته اما فکر می‌کنید نمی‌توانید از پس هزینه‌های تحصیل برآیید جای نگرانی نیست چرا که امکان این را از طریق BAföG حمایت مالی دریافت کنید.

BAföG مخفف قانون کمک آموزشی دولت آلمان است. ممکن است در نگاه اول شرایط استفاده از کمک هزینه سخت و پیچیده به نظر رسد اما اینطور نیست. اگر مدرسه مد توسط ایالتی که در آن زندگی می‌کنید به رسمیت شناخته شده باشد و شما اولین بار است که می‌خواهید از این کمک آموزشی برای شرکت در دوره آوسبیلدونگ استفاده کنید می‌توانید درخواست خود را به دولت برای حمایت مالی ارائه دهید. نکته مثبت دیگر اینکه شما نیازی به بازپرداخت کمک هزینه ندارید. کمک هزینه دریافتی به حقوق والدین شما بستگی دارد. در صورتی که والدین شما بخشی از هزینه‌های تحصیل را پرداخت کنند، مقدار مبلغ دریافتی ماهانه از BAföG کمتر می‌شود. اگر شرایط دریافت کمک هزینه از BAföG را ندارید، می‌توانید برای دریافت وام دانشجویی اقدام کنید.

Ausbildung als Sportfachmann/-frau

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ متخصص ورزش حقوق ماهیانه دریافت خواهید کرد. در سال اول کارآموزی می‌توانید به طور متوسط ​​​​600 یورو، در سال دوم آموزش 700 یورو و در سال سوم آموزش حدود 800 یورو ناخالص در ماه درآمد دارید. پس از پایان دوره تنها کاری که باید انجام دهید این است که در امتحان یا مسابقات نهایی شرکت کنید. اگر در این مسابقه بتوانید مهارت‌های خود را در زمینه‌های ورزشی، اقتصادی و مطالعات اجتماعی ثابت کرده و امتحان کتبی را نیز پشت سر گذارید می‌توانید وارد بازار کار شوید.

متوسط حقوق حین دوره

700 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2500 یورو

متوسط حقوق حین دوره

700 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2500 یورو

Ausbildung als Sportfachmann/-frau

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ متخصص ورزش حقوق ماهیانه دریافت خواهید کرد. در سال اول کارآموزی می‌توانید به طور متوسط ​​​​600 یورو، در سال دوم آموزش 700 یورو و در سال سوم آموزش حدود 800 یورو ناخالص در ماه درآمد دارید. پس از پایان دوره تنها کاری که باید انجام دهید این است که در امتحان یا مسابقات نهایی شرکت کنید. اگر در این مسابقه بتوانید مهارت‌های خود را در زمینه‌های ورزشی، اقتصادی و مطالعات اجتماعی ثابت کرده و امتحان کتبی را نیز پشت سر گذارید می‌توانید وارد بازار کار شوید.

Ausbildung als Sportfachmann/-frau

متوسط حقوق حین دوره

700 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2500 یورو

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ متخصص ورزش حقوق ماهیانه دریافت خواهید کرد. در سال اول کارآموزی می‌توانید به طور متوسط ​​​​600 یورو، در سال دوم آموزش 700 یورو و در سال سوم آموزش حدود 800 یورو ناخالص در ماه درآمد دارید. پس از پایان دوره تنها کاری که باید انجام دهید این است که در امتحان یا مسابقات نهایی شرکت کنید. اگر در این مسابقه بتوانید مهارت‌های خود را در زمینه‌های ورزشی، اقتصادی و مطالعات اجتماعی ثابت کرده و امتحان کتبی را نیز پشت سر گذارید می‌توانید وارد بازار کار شوید.

Duales Studium Sportmanagement

دانشجویان آوسبیلدونگ مدیریت ورزشی در دوره آموزشی خود حقوق یا همان کمک هزینه تحصیل دریافت می‌کنند. حقوق شما در سال اول کارآموزی می‌تواند بین 550 تا 600 یورو در ماه باشد. شما در سال دوم کارآموزی معمولاً مبلغی بین 649 تا 700 یورو و در سال سوم حقوق بین 743 تا 800 یورو ناخالص در ماه را دریافت می‌کنید. در بسیاری از شرکت‌ها علاوه بر کمک هزینه شهریه دوران تحصیل نیز پرداخت می‌شود.

متوسط حقوق حین دوره

725 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

3000 یورو

متوسط حقوق حین دوره

725 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

3000 یورو

Duales Studium Sportmanagement

دانشجویان آوسبیلدونگ مدیریت ورزشی در دوره آموزشی خود حقوق یا همان کمک هزینه تحصیل دریافت می‌کنند. حقوق شما در سال اول کارآموزی می‌تواند بین 550 تا 600 یورو در ماه باشد. شما در سال دوم کارآموزی معمولاً مبلغی بین 649 تا 700 یورو و در سال سوم حقوق بین 743 تا 800 یورو ناخالص در ماه را دریافت می‌کنید. در بسیاری از شرکت‌ها علاوه بر کمک هزینه شهریه دوران تحصیل نیز پرداخت می‌شود.

Duales Studium Sportmanagement

متوسط حقوق حین دوره

725 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

3000 یورو

دانشجویان آوسبیلدونگ مدیریت ورزشی در دوره آموزشی خود حقوق یا همان کمک هزینه تحصیل دریافت می‌کنند. حقوق شما در سال اول کارآموزی می‌تواند بین 550 تا 600 یورو در ماه باشد. شما در سال دوم کارآموزی معمولاً مبلغی بین 649 تا 700 یورو و در سال سوم حقوق بین 743 تا 800 یورو ناخالص در ماه را دریافت می‌کنید. در بسیاری از شرکت‌ها علاوه بر کمک هزینه شهریه دوران تحصیل نیز پرداخت می‌شود.

Duales Studium Angewandte Sportwissenschaften

مبلغ حقوقی که در آوسبیبلدونگ ورزشی کاربردی دریافت می‌کنید به عوامل مختلف از جمله نحوه محاسبه و پرداخت محلی که در آن کارآموزی را انجام می‌دهید بستگی دارد. به عنوان مثال اگر محل کارآموزی حقوق را طبق قانون دولت فدرال پرداخت کند شما در سال اول آموزش 918 یورو ناخالص، در سال دوم 9687 یورو و در سال س.م 1014 یورو ناخالص حقوق دریافت خواهید کرد.

متوسط حقوق حین دوره

970 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2500 یورو

متوسط حقوق حین دوره

970 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2500 یورو

Duales Studium Angewandte Sportwissenschaften

مبلغ حقوقی که در آوسبیبلدونگ ورزشی کاربردی دریافت می‌کنید به عوامل مختلف از جمله نحوه محاسبه و پرداخت محلی که در آن کارآموزی را انجام می‌دهید بستگی دارد. به عنوان مثال اگر محل کارآموزی حقوق را طبق قانون دولت فدرال پرداخت کند شما در سال اول آموزش 918 یورو ناخالص، در سال دوم 9687 یورو و در سال س.م 1014 یورو ناخالص حقوق دریافت خواهید کرد.

Duales Studium Angewandte Sportwissenschaften

متوسط حقوق حین دوره

970 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2500 یورو

مبلغ حقوقی که در آوسبیبلدونگ ورزشی کاربردی دریافت می‌کنید به عوامل مختلف از جمله نحوه محاسبه و پرداخت محلی که در آن کارآموزی را انجام می‌دهید بستگی دارد. به عنوان مثال اگر محل کارآموزی حقوق را طبق قانون دولت فدرال پرداخت کند شما در سال اول آموزش 918 یورو ناخالص، در سال دوم 9687 یورو و در سال س.م 1014 یورو ناخالص حقوق دریافت خواهید کرد.

Ausbildung zum Binnenschiffer/in

شما به عنوان آوسبیلدونگ ناخدای کشتی داخلی در سال اول کارآموزی تا 935 یورو در ماه درآمد ناخالص خواهید داشت. در سال دوم کارآموزی حقوق 1070 یورو و در سال سوم می‌توانید حقوق 1210 یورو ناخالص در ماه را دریافت کنید. بدین ترتیب آوسبیلدونگ ناخدای کشتی داخلی را می‌توان جز 15 آوسبیلدونگ پردرآمد قرار دارد. یادآور می‌شویم که حقوق‌های دریافتی به صورت ناخالص هستند یعنی مالیات بر درآمد از آن کسر می‌شود. همچنین حقوق کارآموزان در ایالت‌های مختلف اندکی با هم متفاوت می‌باشد.

متوسط حقوق حین دوره

1100 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2250 یورو

متوسط حقوق حین دوره

1100 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2250 یورو

Ausbildung zum Binnenschiffer/in

شما به عنوان آوسبیلدونگ ناخدای کشتی داخلی در سال اول کارآموزی تا 935 یورو در ماه درآمد ناخالص خواهید داشت. در سال دوم کارآموزی حقوق 1070 یورو و در سال سوم می‌توانید حقوق 1210 یورو ناخالص در ماه را دریافت کنید. بدین ترتیب آوسبیلدونگ ناخدای کشتی داخلی را می‌توان جز 15 آوسبیلدونگ پردرآمد قرار دارد. یادآور می‌شویم که حقوق‌های دریافتی به صورت ناخالص هستند یعنی مالیات بر درآمد از آن کسر می‌شود. همچنین حقوق کارآموزان در ایالت‌های مختلف اندکی با هم متفاوت می‌باشد.

Ausbildung zum Binnenschiffer/in

متوسط حقوق حین دوره

1100 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2250 یورو

شما به عنوان آوسبیلدونگ ناخدای کشتی داخلی در سال اول کارآموزی تا 935 یورو در ماه درآمد ناخالص خواهید داشت. در سال دوم کارآموزی حقوق 1070 یورو و در سال سوم می‌توانید حقوق 1210 یورو ناخالص در ماه را دریافت کنید. بدین ترتیب آوسبیلدونگ ناخدای کشتی داخلی را می‌توان جز 15 آوسبیلدونگ پردرآمد قرار دارد. یادآور می‌شویم که حقوق‌های دریافتی به صورت ناخالص هستند یعنی مالیات بر درآمد از آن کسر می‌شود. همچنین حقوق کارآموزان در ایالت‌های مختلف اندکی با هم متفاوت می‌باشد.

Ausbildung als Medientechnologe/-technologin

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ تکنولوژی چاپ و تصویرسازی در طول آموزش دوگانه، کمک هزینه آموزشی ماهانه دریافت خواهید کرد. حقوق دریافتی شما به مبلغ تعیین شده در بخش صنعت و آموزش بستگی دارد. در 12 ماه اول آموزش با تمام ساختارها، فرآیندهای کاری و محصولات آشنا شده و حقوق شما حدود 975 یورو ناخالص در ماه می‌باشد. در سال دوم کارآموزی با راه‌اندازی ماشین‌های چاپ و کار با آن‌ها آشنا شده و ماهانه 1030 یورو ناخالص حقوق دارید. در سال آخر نیز می‌توانید محصولات چاپی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده و حقوق 1080 یورویی داشته باشید.

متوسط حقوق حین دوره

1030 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2600 یورو

متوسط حقوق حین دوره

1030 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2600 یورو

Ausbildung als Medientechnologe/-technologin

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ تکنولوژی چاپ و تصویرسازی در طول آموزش دوگانه، کمک هزینه آموزشی ماهانه دریافت خواهید کرد. حقوق دریافتی شما به مبلغ تعیین شده در بخش صنعت و آموزش بستگی دارد. در 12 ماه اول آموزش با تمام ساختارها، فرآیندهای کاری و محصولات آشنا شده و حقوق شما حدود 975 یورو ناخالص در ماه می‌باشد. در سال دوم کارآموزی با راه‌اندازی ماشین‌های چاپ و کار با آن‌ها آشنا شده و ماهانه 1030 یورو ناخالص حقوق دارید. در سال آخر نیز می‌توانید محصولات چاپی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده و حقوق 1080 یورویی داشته باشید.

Ausbildung als Medientechnologe/-technologin

متوسط حقوق حین دوره

1030 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2600 یورو

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ تکنولوژی چاپ و تصویرسازی در طول آموزش دوگانه، کمک هزینه آموزشی ماهانه دریافت خواهید کرد. حقوق دریافتی شما به مبلغ تعیین شده در بخش صنعت و آموزش بستگی دارد. در 12 ماه اول آموزش با تمام ساختارها، فرآیندهای کاری و محصولات آشنا شده و حقوق شما حدود 975 یورو ناخالص در ماه می‌باشد. در سال دوم کارآموزی با راه‌اندازی ماشین‌های چاپ و کار با آن‌ها آشنا شده و ماهانه 1030 یورو ناخالص حقوق دارید. در سال آخر نیز می‌توانید محصولات چاپی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده و حقوق 1080 یورویی داشته باشید.

Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r

حقوق کارآموزان آوسبیلدونگ دستیار منشی / کارمند اداری همان حقوقی ست که بسیاری از کارآموزان سایر آوسبیلدونگ‌های رؤیای آن را در سر دارند. شما به عنوان کار آموز در سال اول دوره حقوق 1040 یورو، در سال دوم حقوق حدودی 1095 یورو ناخالص و در سال سوم آموزش حقوق 1140 یورو را دریافت خواهید کرد. به همین دلیل آوسبیلدونگ دستیار اداری / کارمند اداری جز پر درآمدترین آوسبیلدونگ‌ها در آلمان به شمار می‌رود.

متوسط حقوق حین دوره

1095 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2990 یورو

متوسط حقوق حین دوره

1095 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2990 یورو

Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r

حقوق کارآموزان آوسبیلدونگ دستیار منشی / کارمند اداری همان حقوقی ست که بسیاری از کارآموزان سایر آوسبیلدونگ‌های رؤیای آن را در سر دارند. شما به عنوان کار آموز در سال اول دوره حقوق 1040 یورو، در سال دوم حقوق حدودی 1095 یورو ناخالص و در سال سوم آموزش حقوق 1140 یورو را دریافت خواهید کرد. به همین دلیل آوسبیلدونگ دستیار اداری / کارمند اداری جز پر درآمدترین آوسبیلدونگ‌ها در آلمان به شمار می‌رود.

Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r

متوسط حقوق حین دوره

1095 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2990 یورو

حقوق کارآموزان آوسبیلدونگ دستیار منشی / کارمند اداری همان حقوقی ست که بسیاری از کارآموزان سایر آوسبیلدونگ‌های رؤیای آن را در سر دارند. شما به عنوان کار آموز در سال اول دوره حقوق 1040 یورو، در سال دوم حقوق حدودی 1095 یورو ناخالص و در سال سوم آموزش حقوق 1140 یورو را دریافت خواهید کرد. به همین دلیل آوسبیلدونگ دستیار اداری / کارمند اداری جز پر درآمدترین آوسبیلدونگ‌ها در آلمان به شمار می‌رود.

Ausbildung zum Mechatroniker/in

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ تکنیسین مکاترونیک در حین دوره آموزش حقوق نسبتاً خوبی را دریافت می‌کنید. در سال اول کارآموزی می‌توانید انتظار حقوق ناخالص تا 1050 یورو در ماه را داشته باشید اما این در صورتی ست که در یک شرکت برق و الکترونیک کارآموزی خود را انجام دهید. حقوق شما در سال دوم آموزش 1100 یورو و در سال سوم آموزش 1200 یورو ناخالص در ماه است. کارآموزان این دوره در سال چهارم آموزش تا 1265 یورو در ماه حقوق دریافت می‌کنند. بدین ترتیب دوره آوسبیلدونگ تکنیسین مکاترونیک جز پردرآمدترین آوسبیلدونگ‌ها در آلمان به شمار می‌رود.

متوسط حقوق حین دوره

1110 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2400 یورو

متوسط حقوق حین دوره

1110 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2400 یورو

Ausbildung zum Mechatroniker/in

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ تکنیسین مکاترونیک در حین دوره آموزش حقوق نسبتاً خوبی را دریافت می‌کنید. در سال اول کارآموزی می‌توانید انتظار حقوق ناخالص تا 1050 یورو در ماه را داشته باشید اما این در صورتی ست که در یک شرکت برق و الکترونیک کارآموزی خود را انجام دهید. حقوق شما در سال دوم آموزش 1100 یورو و در سال سوم آموزش 1200 یورو ناخالص در ماه است. کارآموزان این دوره در سال چهارم آموزش تا 1265 یورو در ماه حقوق دریافت می‌کنند. بدین ترتیب دوره آوسبیلدونگ تکنیسین مکاترونیک جز پردرآمدترین آوسبیلدونگ‌ها در آلمان به شمار می‌رود.

Ausbildung zum Mechatroniker/in

متوسط حقوق حین دوره

1110 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2400 یورو

شما به عنوان کارآموز آوسبیلدونگ تکنیسین مکاترونیک در حین دوره آموزش حقوق نسبتاً خوبی را دریافت می‌کنید. در سال اول کارآموزی می‌توانید انتظار حقوق ناخالص تا 1050 یورو در ماه را داشته باشید اما این در صورتی ست که در یک شرکت برق و الکترونیک کارآموزی خود را انجام دهید. حقوق شما در سال دوم آموزش 1100 یورو و در سال سوم آموزش 1200 یورو ناخالص در ماه است. کارآموزان این دوره در سال چهارم آموزش تا 1265 یورو در ماه حقوق دریافت می‌کنند. بدین ترتیب دوره آوسبیلدونگ تکنیسین مکاترونیک جز پردرآمدترین آوسبیلدونگ‌ها در آلمان به شمار می‌رود.

Ausbildung zum Immobilienkauffrau/-mann

اگر میزان درآمد برایتان مهم است آوسبیلدونگ مشاور املاک گزینه‌ای خوبی برای انتخاب دوره آموزشی می‌باشد چرا که مشاوران املاک از حقوق بالایی برخوردار بوده و طبیعتاً کارآموزان این دوره نیز دستمزد عالی را دریافت می‌کنند. شما به عنوان یک کارآموز مشاور املاک در سال اول کارآموزی خود 970 یورو درآمد ناخالص خواهید داشت. در سال دوم آموزش حقوق دریافتی شما تا حدود 1080 یورو نیز افزایش پیدا کرده و در سال سوم کارآموزی می‌توانید منتظر حقوق ناخالص حدود 1190 یورو در ماه باشید. از این رو آوسبیلدونگ مشاور املاک در لیست پردرآمدترین آوسبیلدونگ‌ها قرار می‌گیرد.

متوسط حقوق حین دوره

1080 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2350 یورو

متوسط حقوق حین دوره

1080 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2350 یورو

Ausbildung zum Immobilienkauffrau/-mann

اگر میزان درآمد برایتان مهم است آوسبیلدونگ مشاور املاک گزینه‌ای خوبی برای انتخاب دوره آموزشی می‌باشد چرا که مشاوران املاک از حقوق بالایی برخوردار بوده و طبیعتاً کارآموزان این دوره نیز دستمزد عالی را دریافت می‌کنند. شما به عنوان یک کارآموز مشاور املاک در سال اول کارآموزی خود 970 یورو درآمد ناخالص خواهید داشت. در سال دوم آموزش حقوق دریافتی شما تا حدود 1080 یورو نیز افزایش پیدا کرده و در سال سوم کارآموزی می‌توانید منتظر حقوق ناخالص حدود 1190 یورو در ماه باشید. از این رو آوسبیلدونگ مشاور املاک در لیست پردرآمدترین آوسبیلدونگ‌ها قرار می‌گیرد.

Ausbildung zum Immobilienkauffrau/-mann

متوسط حقوق حین دوره

1080 یورو

متوسط حقوق پس از دوره

2350 یورو

اگر میزان درآمد برایتان مهم است آوسبیلدونگ مشاور املاک گزینه‌ای خوبی برای انتخاب دوره آموزشی می‌باشد چرا که مشاوران املاک از حقوق بالایی برخوردار بوده و طبیعتاً کارآموزان این دوره نیز دستمزد عالی را دریافت می‌کنند. شما به عنوان یک کارآموز مشاور املاک در سال اول کارآموزی خود 970 یورو درآمد ناخالص خواهید داشت. در سال دوم آموزش حقوق دریافتی شما تا حدود 1080 یورو نیز افزایش پیدا کرده و در سال سوم کارآموزی می‌توانید منتظر حقوق ناخالص حدود 1190 یورو در ماه باشید. از این رو آ