آوسبیلدونگ کارمند بانک

Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau

Classic dual vocational training

پر درآمد

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:2 تا 3 سال

نوع کار دوره:روزانه

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 2 تا 3 سال

نوع کار دوره: روزانه