آوسبیلدونگ مکانیک کشتی

Ausbildung zum Schiffsmechaniker/in

Classic dual vocational training

پر درآمد

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:3 سال

نوع کار دوره:شیفتی

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 3 سال

نوع کار دوره: شیفتی

• آوسبیلدونگ مکانیک کشتی در یک نگاه