آوسبیلدونگ متخصص IT

Ausbildung zum Fachinformatiker/in

Classic dual vocational training

پر درآمد

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:2 سال – 3 تا 5 سال

نوع کار دوره:پروژه ای

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 2 سال – 3 تا 5 سال

نوع کار دوره: پروژه ای