آوسبیلدونگ افسر پلیس (پلیس مرکزی)

Ausbildung als Polizist/in (mittlerer Dienst)

Classic dual vocational training

پر درآمد

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:2 تا 3 سال

نوع کار دوره:شیفتی

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 2 تا 3 سال

نوع کار دوره: شیفتی