آوسبیلدونگ تکنولوژی چاپ و تصویرسازی

Ausbildung als Medientechnologe/-technologin

Classic dual vocational training

پر درآمد

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:3 سال

نوع کار دوره:روزانه, روزهای آخر هفته

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 3 سال

نوع کار دوره: روزانه, روزهای آخر هفته

• آوسبیلدونگ تکنولوژی چاپ و تصویرسازی در یک نگاه