“برخاسته از خاکستر” بهترین توصیف برای اقتصاد فروپاشیده آلمان از جنگ جهانی دوم تا تبدیل‌شدن به برترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد جهان در دنیای امروز است. شاید همین موفقیت اقتصادی است که آلمان‌ها را تا این اندازه به خود غره کرده و مهاجران را برای رسیدن به زندگی بهتر به‌سوی این کشور می‌کشاند. رمز معجزه اقتصاد آلمان چیست؟ در ادامه خواهیم خواند.

اقتصاد آلمان