دانشگاه صنعتی برلین Technical University of Berlin (TU)
لوگوی دانشگاه صنعتی برلین Technical University of Berlin (TU)

دانشگاه صنعتی برلین

Technical University of Berlin (TU)

ایالت:

برلین

شهر:

برلین

نوع:

دانشگاه فنی

وضعیت:

دولتی

متوسط شهریه:

زیر 1000 یورو (در سال)