دانشگاه کارلسروهه Karlsruher Institut für Technologie
لوگوی دانشگاه کارلسروهه Karlsruher Institut für Technologie

دانشگاه کارلسروهه

Karlsruher Institut für Technologie

ایالت:

بادن-وورتمبرگ

شهر:

کارلسروهه

نوع:

دانشگاه فنی

وضعیت:

دولتی

متوسط شهریه:

1000 تا 3000 یورو (در سال)