دانشگاه آلبرت لودویگ فریبورگ university of Freiburg
لوگوی دانشگاه آلبرت لودویگ فریبورگ university of Freiburg

دانشگاه آلبرت لودویگ فریبورگ

University of Freiburg

ایالت:

بادن-وورتمبرگ

شهر:

فرایبورگ

نوع:

دانشگاه

وضعیت:

دولتی

متوسط شهریه:

1000 تا 3000 یورو (در سال)