کالج فرانکفورت آلمان Studienkolleg der Goethe-Universität Frankfurt
لوگوی کالج فرانکفورت آلمان Studienkolleg der Goethe-Universität Frankfurt

کالج فرانکفورت آلمان

Studienkolleg der Goethe-Universität Frankfurt

ایالت: هسن

شهر: فرانکفورت

نوع: Uni

وضعیت: دولتی

متوسط شهریه: 370 یورو (در هر ترم)