کالج آنهالت آلمان Studienkolleg Sachsen-Anhalt/Köthen
لوگوی کالج آنهالت آلمان Studienkolleg Sachsen-Anhalt/Köthen

کالج آنهالت آلمان

Studienkolleg Sachsen-Anhalt/Köthen

ایالت: زاکسن-آنهالت

شهر: کوتن

نوع: FH

وضعیت: دولتی

متوسط شهریه: 77 یورو (در هر ترم)