آوسبیلدونگ کارمند داروخانه

Ausbildung als Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r

Classic dual vocational training

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:3 سال

نوع کار دوره:روزانه, روزهای آخر هفته

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 3 سال

نوع کار دوره: روزانه, روزهای آخر هفته