آوسبیلدونگ میکاپ آرتیست

Ausbildung zum Maskenbildner/in

Classic dual vocational training

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:3 سال

نوع کار دوره:شیفتی, پروژه ای

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 3 سال

نوع کار دوره: شیفتی, پروژه ای

• آوسبیلدونگ میکاپ آرتیست در یک نگاه