آوسبیلدونگ دستیار رادیولوژی (شاخه پزشکی)

Ausbildung als Medizinisch technische/r Radiologieassistent/in

School education

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:3 سال

نوع کار دوره:شیفتی

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 3 سال

نوع کار دوره: شیفتی