آوسبیلدونگ داروسازی

Ausbildung als Pharmakant/in

Classic dual vocational training

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:3 تا 5 سال

نوع کار دوره:روزانه, شیفتی

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 3 تا 5 سال

نوع کار دوره: روزانه, شیفتی