آوسبیلدونگ متخصص موسیقی

Ausbildung zum Musikfachwirt/in

continuing education

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:1 سال

نوع کار دوره:روزانه, روزهای آخر هفته

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 1 سال

نوع کار دوره: روزانه, روزهای آخر هفته