آوسبیلدونگ پرستاری و سلامت

Duales Studium Gesundheits- und Krankenpflege

dual study

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:4 سال

نوع کار دوره:شیفتی

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 4 سال

نوع کار دوره: شیفتی