آوسبیلدونگ تجارت در خرده فروشی / کارمند فروش

Ausbildung zur Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Classic dual vocational training

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:3 ساله

نوع کار دوره:روزانه, روزهای آخر هفته

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 3 ساله

نوع کار دوره: روزانه, روزهای آخر هفته