آوسبیلدونگ فروشندگی

Ausbildung zur Verkäufer

Classic dual vocational training

مدرک پیش نیاز:پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره:2 سال

نوع کار دوره:روزانه

پیش نیاز: پایان تحصیلات متوسطه

مدت دوره: 2 سال

نوع کار دوره: روزانه